Καταστατικο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Άρθρο 1ο:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 1. Ιδρύεται Ένωση με έδρα την Κοζάνη και επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ.»
 2. Η Ένωση λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30α του Ν. 1264/1982, όπως αυτό προστέθηκε με το Ν. 2265/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3938/2011 και του παρόντος καταστατικού.
 3. Η Ένωση έχει στρογγυλή σφραγίδα που κυκλικά είναι γραμμένη η επωνυμία της και στο κέντρο το έτος που ιδρύθηκε.

Άρθρο 2ο:

ΒΙΒΛΙΑ

Η Ένωση τηρεί τα εξής βιβλία:

  1. Βιβλίο μητρώου μελών, όπυ αναγράφονται όλα τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος 1264/1982( άρθρο 3), ήτοι: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δ/νση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου και μέχρι την έκδοσή του ο αριθμός του βιβλιαρίου υγείας και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του.
  2. Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
  3. Βιβλίο πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων
  4. Βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής
  5. Βιβλίο Ταμείου
  6. Βιβλίο Αλληλογραφίας(πρωτόκολλο)
  7. Βιβλίο Περιουσίας

8. Τα απαραίτητα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου βοηθητικά βιβλία.

Όλα τα παραπάνω βιβλία εκτός της περιπτώσεως β αριθμούνται και θεωρούνται

από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Κοζάνης πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται.

Άρθρο 3ο:

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της ένωσης είναι:

   1. Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών , οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνταξιοδοτικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελλών της.
   2. Η πνευματική, επαγγελματική, πολιτιστική και κοινωνική εξύψωσή
   3. Η βελτίωση και δημιουργία όρων για αρτιότερη, αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου των αστυνομικών, που να ικανοποιεί το υγειές και δημοκρατικό αίσθημα του Ελληνικού λαού.
   4. Η μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένων μέτρων για την προαγωγή της επαγγελματικής επάρκειας, των συνθηκών έναρξης, διαδρομής και πέρατος της σταδιοδρομίας των αστυνομικών.
   5. Η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
   6. Η προστασία των μελών της από τις παραβιάσεις νόμων και κανονισμών από τα διάφορα επίπεδα διοικήσεως της ΕΛ. ΑΣ.
   7. Η καθιέρωση ηθικών και υλικών ανταμοιβών των αστυνομικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος και για εξαιρετικές πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης.
   8. Η έκδοση εντύπου που θα αποτελεί βήμα ελεύθερης, υπεύθηνης και δημοκρατικής προβολής των σκέψεων, προτάσεων και απόψεων των μελών της.
   9. Η δημιουργία ταμείου αλληλοβοηθείας και αλληλεγγύης προς αντιμετώπιση εκτάκτων και σοβαρών οικονομικών γεγονότων.

10. Η Ένωση διακηρύσσει την πίστη της: α) στους θεσμούς της Δημοκρατίας,

β) στις αρχές της οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, η αποδοχή των οποίων θεωρείται αυτονόητη προϋπόθεση για τα μέλη της,

γ) στην ανάγκη να είναι τα μέλη της ανεξάρτητα και αδέσμευτα έναντιοιουσδήποτε πολιτικού κόμματος, θρησκευτικού δόγματος ή φιλοσοφικού κινήματος.

Άρθρο 4ο:

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ

Η πραγματοποίηση των σκοπών θα επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του συντάγματος. Ειδικότερα:

    1. Αναφέρεται στις διοικητικές ή άλλες αρχές, για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς της, τα μέλη της, τις εργασιακές- επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών της.
    2. Καταγγέλει και εγκαλεί στις δικαστικές και διοικητικές αρχές, τις παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας και των κανονισμώνπου αφορούν την ίδια ή τα μέλη της.
    3. Συστήνει επιτροπές στις έδρες των τμημάτων, με σκοπό τη συγκέντρωση, επεξεργασία και προώθηση στο Δ.Σ. θεμάτων των μελών και των υπηρεσιών, καθώς και την άμεση ενημέρωση των μελών σε συνεργσία με το Δ.Σ.. Τα μέλη των ανωτέρων επιτροπών καλύπτονται ηθικά, δικαστικά και οικονομικά από την Ένωση.
    4. Συνεργάζεται με κάθε αμόρδιο για την επίλυση των προβλημάτων των μελών της με ομοειδείς ενώσεις ή άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν αντίστοιχους σκοπούς και επιδιώξεις.
    5. Ενημερώνει τα μέλη της, τους προϊσταμένους και την κοινή γνώμη για τα προβλήματα των Αστυνομικών και τις προτάσεις της προς επίλυση τους.
    6. Συστήνει ταμείο αλληλοβοηθείας, οικονομικό συνεταιρισμό, τράπεζα αίματος, κ.λ.π.
    7. Εκδίδει τοπική εφημερίδα, ανακοινώσεις και άλλα ενημερωτικά φυλλάδια. Οργανώνει μορφωτικές συγκεντρώσεις, διαλέξεις και σεμινάρια.

Αυτονόητο είναι ότι καμία από τις παραπάνω ενέργιες δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Άρθρο 5ο:

ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Ένωσης:

     1. Τα δικαιώματα εγγραφής και επανεγραφής των μελών της.
     2. Οι μηνιαίες εισφορές των μελών.
     3. Οι έκτακτες εισφορές των μελών.
     4. Οι επώνυμες εισφορές δωρητών ή συνδρομητών.
     5. Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης και των κεφαλαίων της.
     6. Τα έσοδα από κληροδοσίες, κληρονομιές, καθώς και διαφόρων εκδηλώσεων, εορτών, λαχειοφόρων αγορών και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Άρθρο 6ο:

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κάθε τακτικό μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει σαν μηνιαία εισφορά χίλιες(1.000) δραχμές.

Το δικαίωμα εγγραφής στην Ένωση είναι δύο χιλιάδες(2.000) δραχμές. Στους μετατιθεμένους εκτός Νομού χορηγείται βεβαίωση, προκειμένου να την

χρησιμοποιήσουν στην Ένωση του Νομού που μετατίθενται για την χωρίς καταβολή δικαιώματος νέας εγγραφής των.

Οι μηνιαίες εισφορές των μελών παρακρατούνται από τη διαχείριση χρηματικού της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που υποβάλλονται από την Ένωση και κατατίθενται στον Τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης.

Το διαγραφόμενο από την Ένωση μέλος δε δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων που πλήρωσε.

Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς μπορεί να μεταβληθεί ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με ταυτόχρονη ενημέρωση της Διαχείρισης χρηματικού.

Μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. να επιβάλλεται έκτακτη εισφορά.

Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη είναι εκείνα που δεν οφείλουν στην Ένωση εισφορές πλέον των τριών μηνών. Μέλος που καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του πέραν των έξι μηνών, στερείται όλα τα προβλεπόνενα από το άρθρο 9 δικαιώματά του, με απόφαση του Δ.Σ. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί ο στερούμενος των δικαιωμάτων να προσφύγει στην πρώτη γενική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η ανάκτηση του διακαιώματος προϋποθέτει την καταβολή όλων των καθυστερημένων εισφορών.

Η Ένωση υποχρεούται να καταβάλει στην Ομοσπονδία τις συνδρομές των μελών της, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το Καταστατικό της(Ομοσπονδίας).

Άρθρο 7ο:

ΜΕΛΗ

Τα μέλη της Ένωσης είναι τακτικά και επίτιμα. Α. ΤΑΚΤΙΚΑ:

Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι ανεξαρτήτως βαθμού που υπηρετούν σε Υπηρεσίες που εδρεύουν μέσα στα γεωγραφικά όρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης καθώς και οι συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί, που εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 και υπηρετούν ομοίως μέσα στα γεωγραφικά όρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης.

Η εγγραφή γίνεται ύστερα από αίτηση προς το Δ.Σ. που υποχρεούται εντός μηνός να περατώσει τη διαδικασία εγγραφής. Μετά την παρέλευση του μήνα και εφ’ όσον δεν έχει κοινοποιηθεί απορριπτική απόφαση, η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αυτοδίκαια. Απόρριψη αιτήσεως κοινοποιείται αιτιολογημένη εγγράφως στον αιτούντα εντός μηνός.

Αυτός έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδειο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή του κατά τη διαδικασία του άρθρου 663 και τα επόμενα του Κώδικα Πολ. Δικονομίας.

Ο ενδιαφερόμενος από την κοινοποίηση της αποφάσεως του Ειρηνοδικείου που διατάσσει την εγγραφή, γίνεται χωρίς άλλη διατύπωση μέλος της Ένωσης.

Αν το Δ.Σ. αρνείται την εγγραφή νέων μελών εντελώς αδικαιολόγητα κατά παράβαση της καλής πίστης τότε οι ενδιαφερόμενοι διακιούνται να προσφύγουν στο Δικαστήριο κατά τους ορισμούς του Νόμου. Β. ΕΠΙΤΙΜΑ:

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γ.Σ. πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση και την αστυνομία και τα ιδρυτικά μέλη της. Αυτά συμμετέχουν τιμητικά σε όλες τις εκδηλώσεις της Ένωσης χωρίς δικσίωμα ψήφου.

Άρθρο 8ο:

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Με απόφαση της απολυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ. που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, διαγράφεται κάθε μέλος της Ένωσης που:

α) Υποβάλλει γραπτή αίτηση διαγραφής απότο Δ.Σ.

β) Συνταξιοδοτήθηκε ή για οποιοδήποτε λόγο έχασε την ιδιότητα του Αστυνιμικού υπαλλήλου εκτός της περιπτώσεως απόταξης για συνδικαλιστικούς λόγους οπότε διαγράφεται όταν τελεσιδικήσει η προσφυγεί στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

γ) Παραβιάζει το καταστατικό, απειθαρχεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και με συγκεκριμένες πράξεις και δράση του ζημιώνει τα συμφέροντα της Ένωσης. δ) Ανακαλείται η ιδιότητα μέλους της Ένωσης αν κατηγορηθεί για ατιμοτικά αδικήματα και διαγράφεται αν καταδικαστεί τελεσίδικα. ε) Τιμωρήθηκε με την ποινή της διαγραφής από τη Γ.Σ. της Ένωσης. Το Δ.Σ. πριν πάρει αόφαση διαγραφής για τις περιπτώσεις γ,δ,ε, του άρθρου αυτού καλεί έγγραφα το μέλος να απολογηθεί μέσα σε δέκα(10) μέρες από την ημέρα της κοινοποίησης. Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. για διαγραφή μελών, πρέπει να εγκριθούν από την πρώτη, μετά τη διαγραφή, τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. στην οποία καλούνται έγγραφα όλοι οι διαγραφέντες. Αν η Γ.Σ. δεν λάβει γνώση ή δεν εγκρίνει διαγραφή μέλους, η διαγραφή θεωρείται άκυρη.

Οι διαγραφέντες μπορούν να προσφύγουν όπως προβλέπει το άρθρο 88 του

Α.Κ.

Άρθρο 9ο:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Ένωσης δικαιούνται:

 1. Να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ. τακτικές ή έλτακτες της Ένωσης και να ελέγχουν την Ένωση, να εκφέρουν ελεύθερα την γνώμη τους για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς του καταστατικού.
 2. Να ζητούν την υποστήριξη της Ένωσης για κάθε ζήτημα ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος, που δεν αντιστρατεύεται του σκοπούς της.
 3. Να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα λόγου, εκτός αν το ζητήσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Οι επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος, καλούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου, όχι όμως και ψήφου.

Άρθρο 10ο:

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Ένωσης έχουν υποχρέωση:

  1. Να καταβάλουν ανελλειπώς τις εισφορές
  2. Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού
  3. Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μελών και των εργαζομένων γενικότερα
  4. Να μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Ένωσης
  5. Να διαδίδουν τα έντυπα και δημοσιεύματα της Ένωσης
  6. Να μην ενεργούν μεμονωμένα προς την κυβέρνηση ή προς άλλη κατεύθυνση για ζητήματα ειδικά ή γενικά της Ένωσης
  7. Να παρευρίσκονται στη Γ.Σ. την συζήτηση της οποίας ζήτησας με αίτησή τους

Άρθρο 11ο:

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Στα μέλη μπορεί να επιβληθεί ποινή επίπληξης, προσωρινής αποβολής ή διαγραφής, αφού παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος(καθήκοντα μελών).

Το Δ.Σ. καλεί όποιο μέλος του παραβαίνει τις παραπάνω διατάξεις, να συμορφωθεί σε αντίθετη περίπτωση και αν πεισθεί το Δ.Σ. ότι η κατηγορία είναι βάσιμη, μπορεί να επιβάλει την ποινή της επίπληξης. Αν κριθεί ότι η ποινή πρέπει να είναι πιο αυστηρή, μπορεί να αποφασίσει την προσωρινή αποβολή ή διαγραφή του, αφού όμως εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος.

Άρθρο 12ο:

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όργανα της Ένωσης είναι:

   1. Η Γενική Συνέλευση ( Γ.Σ. )

   2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ. )

   3. Η Ελεγκτική Επιτροπή ( Ε.Ε. )

Άρθρο 13ο :

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο που αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Ένωση και αποτελείται από τα τακτικά μέλη που είναι οικονομικά, τακτοποιημένα. Οι γενικές συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες.

Α.ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ: Συγκαλούνται από το Δ.Σ. μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα το τελευταίο δίμηνο του έτους. Η πρώτη συνεδρίαση γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εκλογή του πρώτου μετά την ίδρυση της Ένωσης Δ.Σ. Στις τακτικές Γ.Σ. το σώμα εγκρίνει:

α) Την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. που παρουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας β) Τον απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου έτους καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου που παρουσιάζει και προτείνει ο ταμίας και γ) Την έκθεση της Ε.Ε. για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. που παρουσιάζει ο Πρόεδρός της, αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα όπως η σύσταση συλλογικών οργάνων προς υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του καταστατικού ή της έγκρισης κανονισμών που υποβάλλει το Δ.Σ. ή το 1/20 των μελών. Το 1/20 των μελών πρέπει να υποβάλλει την πρότασή του υπό τύπο αναφοράς προς το Δ.Σ. τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ.

Στη Γ.Σ. του δεύτερου έτους γίνεται απολογισμός του Δ.Σ. και εκλέγεται εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Β. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ: Συγκαλούνται από το Δ.Σ. όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο, ή το ζητήσει το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτησή τους στο Δ.Σ., στην οποία γράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στη δεύτερη περίπτωση το Δ.Σ. συγκαλεί μέσα σε 10 ημέρες Γ.Σ. με τα θέματα αυτά. Το Δ.Σ. μπορεί να συμπληρώσει στην ημερήσια διάταξη και άλλο θέμα και να το συμπεριλάβει στην πρόσκληση. σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Δ.Σ. τα μέλη μπορούν να προσφύγουν στο Μονομελές Πρωτοδικείο για να εξουσιοδοτηθούν να συγκαλέσουν Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή σαν πρώτο θέμα συζητείται η απαλλαγή του Δ.Σ. από τα καθήκοντά του ή όσων από τα μέλη του παρεμπόδισαν τη σύγκληση της Γ.Σ.

Γ. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ(ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ) Α π α ρ τ ί ε ς : Η πρόσκληση σε κάθε Γ.Σ. είναι έγγραφη και ορίζει υποχρεωτικά τον τόπο, χρόνο και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση υπογράφεται και ανακοινώνεται επτά (7) ημέρες πριν τη σύγκληση της Γ.Σ., τοιχοκολλείται σε όλους τους χώρους δουλειάς και μοιράζεται στα μέλη με ευθύνη του Δ.Σ. Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση στις Γ.Σ. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του % των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που το καταστατικό και ο Νόμος ορίζει ειδικές απαρτίες (τροποποίηση καταστατικού, διάλυση Ένωσης). Εάν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνέλευση, συνέρχεται η δεύτερη χωρίς νέα πρόσκληση την αντίστοιχη μέρα της επόμενης εβδομάδος την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι έχει απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Για την παύση όμως του Δ.Σ. απαιτείται απαρτία του % των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών της Ένωσης. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γ.Σ. και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. Δ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ:

Πριν η Γ.Σ. αρχίσει τις εργασίες της εκλέγεται τριμελές προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας) με ανάταση χειρός. Την πρόταση για το παραπάνω προεδρείο, κάνει το Δ.Σ. ή τα μέλη της Γ.Σ. Μέχρι την εκλογή του προεδρείου της Γ.Σ. χρέη προσωρινού προεδρείου εκτελεί το Προεδρείο του Δ.Σ. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας).

Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ όμως διά βοής. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε θέματα εφορευτικής επιτροπής, εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και επιβολή πειθαρχικών ποινών. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

Απόφαση Συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί αν σ’ αυτή παραβρέθηκαν πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας της απόφασης της συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της συνέλευσης στο αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η Ένωση. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από το 1/50 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Άρθρο 14ο:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Η Ένωση διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από εννιά (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται κάθε δύο χρόνια με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από την ημερομηνία συγκροτήσεως του σε σώμα και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.

Ειδικότερα το Δ.Σ. : α) Διαχειρίζεται τα έσοδα και τα έξοδα καθώς και τη λοιπή περιουσία της Ένωσης.

β) έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων των Γ.Σ.

γ) προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών της Ένωσης

δ) παρέχει στα μέλη της Ένωσης και στην Ελεγκτική Επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχεία που ζητούνται

ε) παρακολουθεί την εξέλιξη του προϋπολογισμού και εγκρίνει τις αναγκαίες αναμορφώσεις του στ) αποφασίζει για τις έκτακτες δαπάνες, απρόβλεπτες από τον προϋπολογισμό. Δαπάνη που δεν έτυχε της έγκρισης του Δ.Σ. είναι άκυρη και βαρύνει αυτόν που την ενήργησε

ζ) συντάσσει και υποβάλλει την έκθεση πεπραγμένων, λογοδοτεί και ελέγχεται για την άσκηση τη διοίκησης μετά από έγκριση της Γ.Σ.

η) συνεργάζεται με ομοειδείς ενώσεις για όσα αφορούν την Ένωση και τα μέλη της θ) καθορίζει τα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και διοίκησης της Ένωσης και των τμημάτων (συνεταιρισμούς, τράπεζα αίματος κ.λ.π.) συντάσσοντας ιδιαίτερους κανονισμούς που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση

ι) γενικά κρίνει, αποφασίζει και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για θέματα

που αφορούν τη διοίκηση της Ένωσης και τα συμφέροντα των μελών της

Το τυχόν παραιτούμενο ή με οποιοδήποτε τρόπο αποχωρούν μέλος του Δ.Σ

αντικαθίσταται από το Δ.Σ. με το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό.

Μέλος του Δ.Σ. θεωρείται ότι παραιτήθηκε: α) αν υποβάλλει έγγραφα την

παραίτησή του,

β) αν απουσιάζει από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. εκτός της περιπτώσεως σοβαρής ασθενείας του,

γ) αν για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Ένωσης Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μέσα σε τρεις μέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται και συγκροτούνται σε σώμα μετά από πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς υποψηφίου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού.

Εκλέγουν μυστικά κατά σειρά τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Οργανωτικό Γραμματέα. Η εκλογή για τις θέσεις αυτές απαιτεί πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ.

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Στην πρώτη συνεδρίαση το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρεβρίσκονται όλα τα μέλη του. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας πραγματοποιείται δεύτερη μέσα σε τρεις ημέρες οπότε απαιτείται για απαρτία η παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. γίνεται παράδοση και παραλαβή της διοίκησης στη νέα, με σύνταξη ειδικής πράξεως των δύο διοικήσεων και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση του ταμείου, του υλικού και της περιουσίας της

Ένωσης. Η παράδοση και παραλαβή γίνεται το αργότερο σε οκτώ (8) ημέρες από τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση, απευθυνόμενη στον πρόεδρο όπου αναγράφονται τα θέματα, πέντε μέλη του ή η Ελεγκτική Επιτροπή για θέματα της αρμοδιότητάς της. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την εκτάκτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από επτά ημέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση, αφού την κοινοποιήσουν σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και συνεδριάζουν νόμιμα εφ’ όσον βέβαια ο αριθμός των παρόντων είναι απαραίτητος για την απαρτία του Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ένας από τους συμβούλους με απόφασή τους.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές. Την ημερήσια διάταξη καθορίζει ο πρόεδρος σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, την οποία κοινοποιεί στα μέλη δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Για τις έκτακτες συνεδριάσεις αυτό δεν είναι απαραίτητο. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται στη συνεδρίασή του πέντε (5) μέλη τουλάχιστον και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η μαγνητοφώνηση των πρακτικών που υπογράφονται μετά την ορθή απομανγητοφώνησή τους. Οι μαγνητοταινίες τηρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. Παύση των μελών του Δ.Σ.:

Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να παυθούν μόνο με απόφαση της Γ.Σ. Σε περίπτωση συγκρούσεως καθηκόντων, αρνήσεως του Δ.Σ. να συγκαλέσει γενική συνέλευση μπορεί το 1/50 των μελών να προβεί στη σύγκληση της Γ.Σ. Αν αυτό είναι αδύνατο οποιοδήποτε μέλος δικαιολογεί έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τον ορισμό προσωρινής διοίκησης, με σκοπό τη σύγκληση Γ.Σ. που θα έχει σαν πρώτο θέμα την παύση του ή μελών του Δ.Σ. και την εντολή αντικαταστάτου ή αντικαταστατών.

Άρθρο 15ο:

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ. – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ., Ε.Ε, αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία και εκπροσώπου για το Συμβούλιο Μεταθέσεων, διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία κάθε δύο (2) χρόνια ταυτόχρονα, με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν.1264/1982 (άρθρο 18 Ν.3939/2011), με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και σε ξεχωριστές κάλπες. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθούν συνδιασμοί υποψηφίων, οι εκλογές διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία οργάνων της Ένωσης. Το ίδιο ισχύει και για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων.
 2. Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα όργανα της Ένωσης, τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων έχουν όλα τα τακτικά μέλη της που είναι οικονομικά τακτοποιημένα εκτός από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής στα οποία προ της εκλογής τους έγινε τούτο γνωστό.
 3. Τα ίδια μέλη δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. ενώ ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων.
 4. Από την προκήρυξη των εκλογών και μέχρι την 24.00 ώρα, δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία εκλογών οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία αναγράφουν το όργανο για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα. Επί της αιτήσεως γίνεται από τον πρόεδρο της Ένωσης πράξη ημερομηνίας και ώρας καταθέσεως της αιτήσεως. Την επόμενη της ημερομηνίας λήξεως υποβολής υποψηφιοτήτων το Δ.Σ. προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων και εκτυπώνει τα ψηφοδέλτια για το Δ.Σ., την Ε.Ε., για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

Σ’ αυτά (ψηφοδέλτια) αναγράφονται οι υποψήφιοι με ομοιόμορφα

τυπογραφικά στοιχεία και απόλυτη αλφαβητική σειρά.

5. Το Δ.Σ. συντάσσει εκλογικούς καταλόγους των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και τους παραδίνει μαζί με τα ψηφοδέλτια και τους αντίστοιχους φακέλους στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Στους εκλογικούς καταλόγους αναγράφονται όσοι έγιναν μέλη μέχρι την έναρξη της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης, εκτός της πρώτης εκλογής που συμπεριλαμβάνονται όσοι έγιναν μέλη μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων ότοι δέκα ημέρες πριν από τις εκλογές. Αυτονόητο είναι ότι στους εκλογικούς καταλόγους συμπεριλαμβάνονται όσοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι.

Μη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη μπορούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας να προστεθούν στο τέλος των καταλόγων και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αφού καταβάλουν τα οφειλόμενα στο τέλος, της επιτροπής που θα οριστεί προς τούτο από τη Γ.Σ. και θα εκδίδει προς τούτο διπλότυπες αποδείξεις της Ένωσης. Αν δεν έχει διπλότυπες αποδείξεις μπορεί να συντάσσει απόδειξη σε απλό χαρτί και στη συνέχεια με την παράδοση των εισπραχθέντων χρημάτων να παραδώσει και το αντίγραφο της απλής απόδειξης στον ταμία, ο οποίος θα εκδώσει κανονική απόδειξη στον ενδιαφερόμενο.

Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών προτίμησης ίσο με τον αριθμό μελών του οργάνου για το οποίο ψηφίζει, σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής του άρθρου 12 του Ν.1264/1982, δηλαδή έως εννέα (9) σταυρούς για το Δ.Σ., έως τρεις (3) σταυρούς για την Ε.Ε. έναν σταυρό για τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων και για τους αντιπροσώπους αριθμό σταυρών ίσο με το πηλίκο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών διά του μέτρου της Ομοσπονδίας.

Κάθε εκλογέας παίρνει από την εφορευτική επιτροπή τα ψηφοδέλτια και τους αντίστοιχους φακέλους και αποσύρεται στο παραβάν όπου αφού σημειώσει τους σταυρούς προτίμησης μπροστά από τα ονόματα των υποψηφίων, τοποθετήσει τα ψηφοδέλτια εντός των φακέλων και σφραγίσει και αυτά ρίπτει τους φακέλους στις αντίστοιχες κάλπες.

Ειδική πινακίδα με τους αριθμούς των δικαιουμένων σταυρών για κάθε όργανο παραμένει αναρτυμένη σε εμφανές σημείο του χώρου διεξαγωγής των εκλογών καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας, η δε εφορευτική επιτροπή γνωστοποιεί στους εκλογείς που προσέρχονται, τον αριθμό των σταυρών που δικαιούνται για κάθε όργανο.

  1. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Η διενέργεια των εκλογών γίνεται στην έδρα της Ένωσης με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής που εξελέγη προς τούτο από την εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση και προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο.

Μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. και με γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις παρουσιαζόμενες δυσχέρειες προσέλευσης στην έδρα, λόγω μεγάλων αποστάσεων, ανεπαρκών συγκοινωνιακών μέσων ή γεωγραφικής ιδιομορφίας (νησιωτικά συγκροτήματα) να διεξαχθούν ταυτόχρονα εκλογές και στην έδρα του γεωγραφικού χώρου που κρίνεται καταλληλότερος. Στην περίπτωση αυτή εκλέγεται και δεύτερη εφορευτική επιτροπή που προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο και διεξάγει τις εκλογές όπως η Εφορευτική επιτροπή της έδρας. Τα μέλη καθώς και οι υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν αυτοί που θα ψηφίσουν στο δεύτερο χώρο εκλογών προκαθορίζονται με απόφαση της ίδιας της Γ.Σ. που αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών και εκτός έδρας της Ένωσης, συντάσσονται δε από το Δ.Σ. με βάση αυτή την απόφαση ξεχωριστοί εκλογικοί κατάλογοι.

  1. Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει τη σφραγίδα της Ένωσης από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. προβαίνει στον έλεγχο και τη σφράγιση της κάλπης, ελέγχει το δικαίωμα ψήφου, το εκλογικό συνδικαλιστικό βιβλιάριο ή το βιβλιάριο ασθενείας μαζί με την ταυτότητα του εκλογέα, ενημερώνει τον κατάλογο όπου υπογράφουν οι ψηφίσαντες, μονογράφει και σφραγίζει τους φακέλους.

Η ψηφοφορία διαρκεί δύο (2) ημέρες και από τις ώρες 10.00 μέχρι 17.00. Η Εφορευτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να παρατείνει την ψηφοφορία κατά μία ώρα εφ’ όσον υπάρχουν μέλη που αναμένουν να ψηφίσουν. Κηρύσσει το τέλος της ψηφοφορίας, αποσφραγίζει τις κάλπες, καταμετρά τους φακέλους και τους συγκρίνει με τον αριθμό των ψηφισάντων.

Αν βρεθούν εντός της κάλπης φάκελοι περισσότεροι από τους ψηφίσαντες μετά από ανακάτεμα, αφαιρείται ο αριθμός των επιπλέων φακέλων. Στη συνέχεια αποσφραγίζει τους φακέλους και αριθμεί τα ψηφοδέλτια, η δε αρίθμηση αμονογράφεται από τον πρόεδρο της επιτροπής.

Ακολουθεί η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης και συντάσσεται πρακτικό σε τρία αντίγραφα, όπου αναγράφονται: α) Αριθμός εγγεγραμμένων, β) Αριθμός ψηφισάντων, γ) Αριθμός άκυρων λευκών, δ) Αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων, ε) Αριθμός ψήφων που έλαβε κάθε μεμονωμένος υποψήφιος και κάθε συνδυασμός, για κάθε όργανο με τη σειρά που αναγράφονται στα ψηφοδέλτια για το Δ.Σ., την Ε.Ε., τους Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Το πρακτικό υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, σφραγίζεται και ένα αντίγραφο που επισυνάπτεται στο βιβλίο πρακτικών.

8. Σε περίπτωση διενέργειας ταυτόχρονα εκλογών και σε άλλο εκτός της έδρας χώρο η δεύτερη εφορευτική επιτροπή βγάζει τα αποτελέσματα ως ανωτέρω, αποστέλλει τηλεγραφικά ή με FAX όλα τα στοιχεία του συνταχθέντος πρακτικού στην εφορευτική επιτροπή της έδρας και την επόμενη προσκομίζει στην έδρα τα πρακτικά και τα ψηφοδέλτια προς τήρησή των στο αρχείο της Ένωσης.

Στην περίπτωση αυτή η εφορευτική επιτροπή της έδρας αναμένει τη λήψη των αποτελεσμάτων από τη δεύτερη εφορευτική επιτροπή, προσθέτει τα αποτελέσματα αυτά στα αποτελέσματα της έδρας και εξάγει το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών, κάνοντας στο πρακτικό ειδική μνεία για την άθροιση των αποτελεσμάτων και το τελικό αποτέλεσμα.

Η Εφορευτική επιτροπή υποχρεούται για την εφαρμογή κάθε διάταξης του παρόντος καταστατικού, εφόσον αυτή δεν αντιβαίνει στο νόμο. Η Εφορευτική επιτροπή μπορεί να εκδώσει ανακοίνωση με οδηγίες προς τα μέλη για να διευκολυνθεί η εκλογική διαδικασία.

Άρθρο 16ο:

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ

Μετά τη διαλογή και τη σύνταξη των πρακτικών ακολουθεί η ανακήρυξη των εκλεγέντων για το Δ.Σ., την Ε.Ε., τους αντιπροσώπους και τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων, καθώς και των αναπληρωματικών τους αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 12 και 13 του Ν. 1264/1982 (άρθρο 18 Ν. 3938/2011), ως ακολούθως: Με πράξη της εφορευτικής επιτροπής αναγράφονται σε ειδικό πρακτικό κατά σειρά σταυρών προτίμησης οι υποψήφιοι για όλα τα όργανα χωριστά. Οι έδρες του συλλογικού οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί ή ο αριθμός των Αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Για τους Αντιπροσώπους εκλέγονται τόσοι όσοι είναι το πηλίκον του αριθμού των ψηφισάντων διά του μέτρου της Ομοσπονδίας.

Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται για τις έδρες ή σαν Αντιπρόσωποι κατά σειρά επιτυχίας, όσοι έχουν πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Άρθρο 17ο:

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ- ΤΑΜΙΑ- ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Συγκαλεί τις Γ.Σ. ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης όπου αναφέρονται τα θέματα για συζήτηση. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση στα διακστήρια, σε κάθε αρχή, φυσικό πρόσωπο και υπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τις προσκλήσεις των Γ.Σ., τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές, τις εντολές για αναλήψεις από καταθέσεις της Ένωσης στις τράπεζες ή ταμιευτήρια (φροντίζει για την εφαρμογή των κανονισμών των τμημάτων της Ένωσης) και εποπτεύει τους λογαριασμούς και το ταμείο της Ένωσης.

Β. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Είναι υπεύθυνος: α) για τις δημόσιες σχέσεις της Ένωσης, β) παρακολουθεί καθημερινά τον τύπο, απαντάει σε σχόλια τύπου και εκδίδει δελτίο τύπου, γ) διοργανώνει και εισηγείται συναντήσεις με παράγοντες της κοινωνικής ζωής, δ) φροντίζει για τη διανομή των εντύπων και των ανακοινώσεων της Ένωσης, της Ομοσπονδίας και κάθε άλλης αρχής, ε) τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με συνδικαλιστικά θέματα, στ) ενημερώνει το Δ.Σ. και την Γ.Σ. σχετικά με τα παραπάνω, ζ) είναι υπεύθυνος για την έκδοση των συνδικαλιστικών βιβλιαρίων των μελών της Ένωσης, θ) έχει την ευθύνη λειτουργίας του καταναλωτικού ή πιστωτικού συνεταιρισμού και της τράπεζας αίματος, ι) φροντίζει, παρακολουθεί και εισηγείται στο Δ.Σ. μεθόδους και τρόπους για την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού πνεύματος των εργαζομένων καθώς και την ανάπτυξη μορφών οργάνωσης συνεταιρισμού καταναλωτικού χαρακτήρα. Γ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο Γενικός Γραμματέας: α) διευθύνει και εποπτεύει το γραφείο και το αρχείο της Ένωσης, β) προσυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα, γ) φυλάττει τη σφραγίδα της Ένωσης, δ) εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ε) συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., στ) τηρεί το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία της Ένωσης και εκπροσωπεί αυτήν σε κάθε αρχή και κάθε φυσικό πρόσωπο, μαζί με τον πρόεδρο, ζ) τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο μητρώου μελών, πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Γ.Σ. και υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες και στοιχεία για τα παραπάνω, στα μέλη που θα το ζητήσουν, η) διατηρεί σφραγισμένο φάκελο με το εκλογικό υλικό που του παραδόθηκε από την εφορευτική επιτροπή, μέχρι τη λήξη της θητείας του, καθώς και μαγνητοταινίας από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μέχρι τη λήξη της θητείας του, θ) υποχρεούται να παρέχει αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. όταν ζητηθεί έγγραφα από μέλος και μετά από απόφαση του Δ.Σ. Δ. ΤΑΜΙΑΣ:

Ο Ταμίας φυλάσσει τη χρηματική περιουσία και κρατεί το ταμίο της Ένωσης, εισπράτει τις έκτακτες εισφορές των μελών, τις δωρεές κλπ., εκδίδοντας προς τούτο διπλότυπες αποδείξεις της Ένωσης. Ελέγχει κάθε μήνα το σύνολο των κατατεθέντων χρημάτων στο λογαριασμό της Ένωσης από τη διαχείριση χρηματικού της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία παρακρατεί ως μηνιαίες τακτικές εισφορές των μελών, σύμφωνα με τις καταστάσεις που στένει η Ένωση, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 30α του Ν.1264/1982, όπως προστέθηκε με το Ν. 2265/1994.

Κάθε είσπραξη είναι υποχρεωμένος να την καταθέσει μέσα σε εύλογο χρόνο από την πραγματοποίησή της, σε ελληνική τράπεζα ή ταχυδρομικό ταμιευτήριο, σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου επ’ ονόματι όλων των μελών του Δ.Σ. Έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό όταν του ζητηθεί από το Δ.Σ. Ο Ταμίας μπορεί να κρατά στα χέρια του ένα ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών της Ένωσης. Η ανάληψη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί γίνεται από τον ταμία με εντολές ή επιταγές τις οποίες προσυπογράφει ο πρόεδρος μετά από απόφαση του Δ.Σ. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων χωρίς ένταλμα.

Διατηρεί σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής, συντάσσει εξάμηνη απολογιστική έκθεση δαπανών και εξόδων την οποία υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. και στην Ε.Ε. Υποχρεούται να χορηγεί στα μέλη κάθε έτος (Ιανουάριο) βεβαίωση παρακρατήσεως των εισφορών τους, είναι υπεύθυνος του ταμείου αλληλοβοήθειας και ενημερώνει το μητρώο και τις καρτέλες εισφορών των μελών. Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

α) Φροντίζει για την οργάνωση συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, εορτών και εκδηλώσεων έπειτα από αποφάσεις του Δ.Σ. β) είναι υπέυθυνος για την εύρρυθμη λειτουργία και τον εξοπλισμό των γραφείων της Ένωσης, γ) είναι υπεύθυνος για την καλή οργάνωση και επιτυχή εκτέλεση των διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικής καλλιέργειας και ψυχαγωγίας των μελών με την εποπτεία του Δ.Σ. δ) συνεργάζεται με φορείς της πολιτείας και γενικότερα κοινωνικούς φορείς, ε) είναι υπεύθυνος για την οργάνωση σε συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις εσωτερικού και εξωτερικού, ενημερωτικών- ψυχαγωγικών- εκπαιδευτικών εκδρομών των μελών των οικογενειών των. ΣΤ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Τον οικονομικό έλεγχο του Δ.Σ. ασκεί τριμελής ελεγκτική επιτροπή, που εκλέγεται από μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, για διετή (2) θητεία και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το Γ.Γ. Συνέρχεται με μέριμνα του πλειοψηφίσαντος μέσα σε επτά (7) μέρες από την εκλογή της. Αν αυτό αμελήσει, η σύγκληση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχθηκε στην επιτροπή. Η Ε.Ε. συνέρχεται στα γραφεία της Ένωσης: α) τακτικά κάθε εξάμηνο για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης. Τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών και λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης. Ο ταμίας ειδοποιείται έγγραφα και οφείλει μέσα σε τρεις ημέρες να έχει στη διάθεση της Ε.Ε. όλα τα στοιχεία. Την έκθεσή της την υποβάλλει στο Δ.Σ. Όταν όμως λήγει η διετής οικονομική περίοδος, η Ε.Ε. υποβάλλει στη Γ.Σ. έκθεση της οικονομικής διαχείρισης της ένωσης και τη Γενική οικονομική κατάσταση.

β) έκτακτα όταν καλείται από το Δ.Σ. της ένωσης ή από τον πρόεδρο της Ε.Ε. Σε περίπτωση που παρατηρήσει οικονομικές ή διαχειριστικές ανωμαλίες ζητά από τον πρόεδρο του Δ.Σ. τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Ζ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:

Οι αντιπρόσωποι της Ένωσης στην Ομοσπονδία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και η θητεία τους είναι δύο (2) έτη. Εκπροσωπούν την Ένωση στο συνέδριο της Ομοσπονδίας και μεταφέρουν εκεί αυτούσια τη θέση της Γ.Σ. που προηγείται του τακτικού ή έκτακτου συνεδρίου. Ύστερα από συνεννόηση με το Δ.Σ. της Ένωσης θέτουν υποψηφιότητα για όργανα της Ομοσπονδίας. Και οι αντιπρόσωποι υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 11 του καταστατικού σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 18ο:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης μπορεί να γίνει με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. ή με αίτηση του % των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Για να ληφθεί απόφαση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του Ά των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των % των παρόντων.

Άρθρο 19ο:

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ένωση διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών που λαμβάνεται πλειοψηφία των % των παρόντων μελών, ευρίσκεται δε σε απαρτία εάν παρίσταται το Ά των μελών.

Άρθρο 20ο:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα του Ν. 1264/1982 που αφορά τις ενώσεις.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του δικαστηρίου για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού οφείλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης να προκηρύξει εκλογές για ανάδειξη όλων των οργάνων της Ένωσης, όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) μήνες και όχι αργότερο από έξι (6) μήνες από την έγκρισή του, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Ν.3938/2011. Για θέματα που δεν προβλέπονται από το Νόμο, αποφασίζει η Γ.Σ.

Κοζάνη, 20.05.2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ