ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης

 

Εσωτερικός Κανονισμός

Λειτουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας των Μελών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης

 

Άρθρο 1

Σύσταση-Σκοπός- Μέτοχοι

Α) Στο επαγγελματικό σωματείο με τίτλο Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης, που ιδρύθηκε και λειτουργεί νόμιμα, ιδρύεται δυνάμει του άρθρο 3 παρ 9 του Καταστατικού της, Ταμείο Αλληλοβοήθειας και Αλληλεγγύης προς αντιμετώπιση των έκτακτων και σοβαρών οικονομικών γεγονότων.
Β) Σκοπός είναι η υπό των όρων του παρόντος κανονισμού παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους προς κάλυψη των αναγκαίων εξόδων που δημιουργούνται από σοβαρές περιπτώσεις που αναλυτικά ορίζονται παρακάτω. Σε περίπτωση που η φύση της υπάρχουσας δυσχέρειας απαιτεί να καταβληθεί οικονομική ενίσχυση περισσότερες από μία φορά, δεν τίθεται κανένας περιορισμός σε αυτό, πλην όμως κάθε παροχή βοήθειας εξετάζεται χωριστά. Απαγορεύεται η παροχή περιοδικής τακτικής οικονομικής ενίσχυσης.
Γ) Μέτοχοι του Ταμείου είναι υποχρεωτικά όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Σωματείου καθώς και τα επίτιμα μέλη αυτού. Διαγραφή μέλους του Σωματείου και η με οποιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Σωματείου συνεπιφέρει αυτοδικαίως την διαγραφή του μέλους από το Ταμείο.

 Άρθρο 2

Πόροι

Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται
α) Από την παρακράτηση 2 € εκ της τακτικής μηνιαίας εισφοράς κάθε μέλους.
β) Από δωρεές, παροχές ή άλλες χορηγίες προς το Ταμείο από μέλη του Σωματείου ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και από έκτακτες εισφορές των μελών της Ένωσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης δύναται να ενισχύει το Ταμείο Αλληλοβοήθειας, με χρήματα προερχόμενα από τα τακτικά ή τα έκτακτα έσοδά του. Αντιθέτως, τα χρήματα του Ταμείου Αλληλοβοήθειας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη άλλων αναγκών της Ένωσης μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 3

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης:
α) Οι μέτοχοι του Ταμείου που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες, συνεπεία βλάβης του σώματος ή της υγείας τους, ή λόγω εξαιρετικά σοβαρής και έκτακτης ανάγκης οφειλόμενη σε ανωτέρα βία (καταστροφές, φθορές περιουσίας, κλοπές κτλ).
β) Οι μέτοχοι σε περίπτωση υποβολής σε θεραπεία- επέμβαση των ιδίων ή των μελών της οικογένειάς τους, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 4 και το συνημμένο πίνακα 1 του παρόντος, κατατάσσεται τουλάχιστον στις «μεγάλες» καθώς και καθώς και λόγω νοσηλείας σε περιπτώσεις ανίατης ψυχικής νόσου. Ως οικογένεια νοείται ο-η σύζυγος και τα τέκνα για τους έγγαμους και οι γονείς για τους άγαμους. Για τους διαζευγμένους έχοντες τέκνα, ως οικογένεια νοούνται μόνο τα τέκνα, ενώ για τους διαζευγμένους μη έχοντες τέκνα νοούνται μόνο οι γονείς.
γ) Οικογένειες αστυνομικών που απεβίωσαν από οποιοδήποτε λόγο και οι οποίοι ήταν μέτοχοι του ταμείου κατά το θάνατό τους. Σε καμία περίπτωση ο μέτοχος του Ταμείου δεν δικαιούται την παροχή βοήθειας από το Ταμείο, εάν με δική του υπαιτιότητα και με δόλο (άμεσο, αναγκαίο, ή ενδεχόμενο) περιήλθε σε οποιαδήποτε ανωτέρω δυσχερή κατάσταση (πλην της περίπτωσης γ’ του παρόντος άρθρου).

 

Άρθρο 4

Διαβάθμιση ασθενειών

Οι Χειρουργικές επεμβάσεις και τα προβλήματα υγείας εν γένει ταξινομούνται ανάλογα με τη βαρύτητά τους ως εξής:

i. Πολύ μικρές – αναίμακτες

ii. Μικρές

iii. Λεπτές μικρές (μόνο για ορθοπεδικές)

iv. Μεσαίες

v. Μεγάλες

vi. Βαρείες

vii. Εξαιρετικά βαρείες

viii. Ειδικές

Η αναλυτική ταξινόμηση των ασθενειών-επεμβάσεων εμφαίνεται στο συνημμένο Πίνακα ασθενειών.

 

Άρθρο 5

Ποσά οικονομικής ενίσχυσης

Το ποσό της εφάπαξ χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται κατά περίπτωση στα παρακάτω ποσά:
Α) Σε περίπτωση θανάτου μετόχου έως το ποσό των 1000 €, το οποίο αποδίδεται στους νόμιμους κληρονόμους του θανόντα.
Β) Σε περίπτωση ιδιαίτερα οικονομικής δυσχέρειας του μετόχου συνεπεία βλάβης σώματος ή της υγείας, προκειμένου λάβει ιατρική φροντίδα ανήκουσα τουλάχιστον στην κατηγορία «Μεγάλες» του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού,καθώς καθώς και λόγω νοσηλείας (αποκλειστικά νοσηλείας και όχι θεραπείας) λόγω ανίατης ψυχικής νόσου, έως το ποσό των 1000 €.
Γ) Σε περίπτωση σοβαρής οικονομικής δυσχέρειας λόγω εξαιρετικά σοβαρής και έκτακτης ανάγκης οφειλόμενη σε ανωτέρα βία (καταστροφές, φθορές περιουσίας, κλοπές κτλ) έως το ποσό των 1000 €.
Δ) Σε περίπτωση απουσίας από την Υπηρεσία για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, λόγω προβλήματος υγείας που δεν εντάσσεται στην περίπτωση β’ της παρούσας παραγράφου, με το 50% του ποσού που αντιστοιχεί στην αποζημίωση των πενθημέρων και νυχτερινών που δεν θα λάβει ο δικαιούχος, λόγω μείωσης των αποδοχών του κατά το διάστημα της απουσίας του. Η παροχή οικονομικής ενίσχυσης ξεκινάει από τη λήξη του 3ου μήνα απουσίας, εφόσον ο μέτοχος θα απουσιάσει για διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών μετά τη λήξη του διαστήματος 3 μηνών. «Σε καμία περίπτωση το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 Ευρώ σε διάστημα 1 έτους και συνολικά τα 1000 Ευρώ ανά διετία. Ως έτος λογίζεται διάστημα 12 μηνών (και όχι ημερολογιακό έτος). Εάν το πρόβλημα υγείας στο οποίο οφείλεται η απουσία προκύψει κατά τη διάρκεια διατεταγμένης Υπηρεσίας και ένεκα αυτής, τότε αίρονται οι περιορισμοί του προηγούμενου εδαφίου και ο δικαιούχος λαμβάνει την προαναφερόμενη ενίσχυση (50% του ποσού που αντιστοιχεί στην αποζημίωση των πενθημέρων και νυχτερινών) από την πρώτη ημέρα της απουσίας του. Σε αυτή την περίπτωση το ανώτατο όριο αποζημίωσης ορίζεται στα 750 Ευρώ για ένα έτος και συνολικά τα 1500 ανά διετία. Τα μέλη που έλαβαν ενίσχυση για ανάγκη που προβλέπεται στην περίπτωση Β’ του παρόντος άρθρου, δεν δικαιούνται να λάβουν την αποζημίωση της περίπτωσης Δ’ του παρόντος.
Ε) Σε περίπτωση νόσου μετόχου ή της οικογένειάς του από συστηματική πάθηση ή καρκίνο, εφόσον ο ασθενής επιβαρυνθεί για τη θεραπεία με έξοδα, με το 25% των εξόδων που συνολικά κατέβαλε. Η καταμέτρηση των εξόδων και η παροχή βοήθειας πραγματοποιείται αφού τελειώσει η θεραπεία και αν πρόκειται για χρόνιο νόσημα με διάρκεια θεραπείας πάνω από ένα έτος, τότε η παροχή της βοήθειας γίνεται ανά δωδεκάμηνο, οπότε και παρουσιάζονται τα σχετικά παραστατικά.

 

Άρθρο 6

Οργάνωση- Λειτουργία του Ταμείου

Α) Η διαχείριση του ταμείου ανατίθεται σε Πενταμελή Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Αλληλοβοήθειας. η οποία αποτελείται από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζεται μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ και από τέσσερα (4) μέλη που θα εκλέγονται κάθε δύο (2) έτη κατά την εκλογοαπολογιστική τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής, με διάρκεια ίση από την ψήφισή της έως την επόμενη εκλογοαπολογιστική τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης τα μέλη της Πενταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Αλληλοβοήθειας (εκτός του μέλους που θα οριστεί από το Δ.Σ) δεν μπορούν να κατέχουν οποιαδήποτε θέση στο Δ.Σ της Ένωσης, κατά την διάρκεια της θητείας τους αλλά και τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη της.
Β) Η Επιτροπή Διαχείρισης (είτε μετά από αίτηση του δικαιούχου, είτε αυτεπάγγελτα) εξετάζει τις περιπτώσεις για τις οποίες διαφαίνεται να υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης κάποιου μέλους και αποφαίνεται αρχικώς εάν εντάσσεται στις περιπτώσεις δικαιούχων του άρθρου 3 και ακολούθως για το ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης (άρθρο 5), αφού υποχρεωτικά λάβει υπόψη της τα σχετικά παραστατικά που αποδεικνύουν τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν.

Άρθρο 7

Τροποποίηση Κανονισμού- Αναπροσαρμογή ποσών ενίσχυσης

Κάθε έτος, κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρουσιάζει ενώπιον της Γ.Σ. τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση του Ταμείου και οι ανάγκες των μετόχων, θα αποφασίζεται ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των ποσών χορηγούμενης ενίσχυσης καθώς και ενδεχόμενη τροποποίησή του.

Άρθρο 8

Ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών του Ταμείου ανατίθεται στην Ελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης, η οποία κατά τον ετήσιο οικονομικό έλεγχο, ελέγχει και την διαχείριση των οικονομικών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην Γενική Συνέλευση. Αντίστοιχα η επιτροπή διαχείρισης υποβάλλει αρχικά στο Δ.Σ. και ακολούθως στη Γ.Σ. έκθεση πεπραγμένων για το τελευταίο έτος, η οποία όμως δεν θα περιλαμβάνει στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα των μετόχων που έλαβαν ή αιτήθηκαν ενίσχυση.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την επόμενη της έγκρισής του από την Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Κοζάνης. Δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος διατηρεί μόνο η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10

Διάλυση του Ταμείου

Διάλυση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας μπορεί να επέλθει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία θα παρίσταται υποχρεωτικώς τουλάχιστον τα 3/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Ένωσης. Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία της προαναφερθείσας απαρτίας (3/5), μπορεί να λάβει αποφάσεις τροποποίησης του εν λόγω κανονισμού καθώς και απόφαση για αντικατάσταση των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να αποφασίσει τη διάλυσή του Ταμείου.