Καταστατικο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Άρθρο 1ο:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 1. Ιδρύεται Ένωση με έδρα την Κοζάνη και επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ».
 2. Η Ένωση λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30α του Ν. 1264/1982, όπως αυτό προστέθηκε με το Ν. 2265/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3938/2011, τον Ν.4873/2021 και τον Ν. 4808/2021 και του παρόντος καταστατικού.
 3. Η Ένωση έχει στρογγυλή σφραγίδα που κυκλικά είναι γραμμένη η επωνυμία της και στο κέντρο το έτος που ιδρύθηκε.

Άρθρο 2ο:

ΒΙΒΛΙΑ

 1. Η Ένωση τηρεί και ψηφιακά τα εξής βιβλία:

α. Μητρώο μελών, όπου αναγράφονται αριθμημένα, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους.

β. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.

γ. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων.

δ. Ταμείου, όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

ε. Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της ένωσης.

στ. Βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής

ζ. Βιβλίο Αλληλογραφίας (πρωτόκολλο).

 1. Τα μέλη της Ένωσης και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον, έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία.

Άρθρο 3ο:

                                                            ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της ένωσης είναι:

 1. Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνταξιοδοτικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.
 2. Η πνευματική, επαγγελματική, πολιτιστική και κοινωνική εξύψωση.
 3. Η βελτίωση και δημιουργία όρων για αρτιότερη, αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου των αστυνομικών, που να ικανοποιεί το υγείες και δημοκρατικό αίσθημα του Ελληνικού λαού.
 4. Η μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένων μέτρων για την προαγωγή της επαγγελματικής επάρκειας, των συνθηκών έναρξης, διαδρομής και πέρατος της σταδιοδρομίας των αστυνομικών.
 5. Η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
 6. Η προστασία των μελών της από τις παραβιάσεις νόμων και κανονισμών από τα διάφορα επίπεδα διοικήσεως της ΕΛ.ΑΣ.
 7. Η καθιέρωση ηθικών και υλικών ανταμοιβών των αστυνομικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος και για εξαιρετικές πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης.
 8. Η έκδοση εντύπου που θα αποτελεί βήμα ελεύθερης, υπεύθυνης και δημοκρατικής προβολής των σκέψεων, προτάσεων και απόψεων των μελών της.
 9. Η δημιουργία ταμείου αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης προς αντιμετώπιση εκτάκτων και σοβαρών οικονομικών γεγονότων.

Άρθρο 4ο :

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Η Ένωση διακηρύσσει την πίστη της:

α) στους θεσμούς της Δημοκρατίας,

β) στις αρχές της οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, η αποδοχή των οποίων θεωρείται αυτονόητη προϋπόθεση για τα μέλη της,

γ) στην ανάγκη να είναι τα μέλη της ανεξάρτητα και αδέσμευτα έναντι οιουσδήποτε πολιτικού κόμματος, θρησκευτικού δόγματος ή φιλοσοφικού κινήματος.

 1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος. Οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις προστατεύονται κατά την άσκηση κάθε συνδικα-λιστικού δικαιώματος και στον τόπο εργασίας.
 2. Η Ένωση δικαιούται να έχει ιστότοπο στο διαδίκτυο. Το περιεχόμενο του ιστότοπου αποφασίζεται αποκλειστικώς από την Ένωση.

Άρθρο 5ο :

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ

Η πραγματοποίηση των σκοπών θα επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο και νόμιμό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του συντάγματος. Ειδικότερα:

 1. Αναφέρεται στις διοικητικές ή άλλες αρχές, για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς της, τα μέλη της, τις εργασιακές – επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών της.
 2. Καταγγέλλει και εγκαλεί στις δικαστικές και διοικητικές αρχές, τις παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας και των κανονισμών που αφορούν την ίδια ή τα μέλη της.
 3. Συστήνει επιτροπές στις έδρες των τμημάτων, με σκοπό τη συγκέντρωση, επεξεργασία και προώθηση στο Δ.Σ. θεμάτων των μελών και των υπηρεσιών, καθώς και την άμεση ενημέρωση των μελών σε συνεργασία με το Δ.Σ.. Τα μέλη των ανωτέρων επιτροπών καλύπτονται ηθικά, δικαστικά και οικονομικά από την Ένωση.
 4. Συνεργάζεται με κάθε αρμόδιο για την επίλυση των προβλημάτων των μελών της με ομοειδείς ενώσεις ή άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν αντίστοιχους σκοπούς και επιδιώξεις.
 5. Ενημερώνει τα μέλη της, τους προϊσταμένους και την κοινή γνώμη για τα προβλήματα των Αστυνομικών και τις προτάσεις της προς επίλυσή τους.
 6. Συστήνει ταμείο αλληλοβοήθειας, οικονομικό συνεταιρισμό, τράπεζα αίματος, κ.λπ..
 7. Εκδίδει τοπική εφημερίδα, ανακοινώσεις και άλλα ενημερωτικά φυλλάδια. Οργανώ-νει μορφωτικές συγκεντρώσεις, διαλέξεις και σεμινάρια.

Αυτονόητο είναι ότι καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Άρθρο 6ο :

ΠΟΡΟΙ

 1. Πόροι της Ένωσης:

α) Τα δικαιώματα εγγραφής και επανεγγραφής των μελών της.

β) Οι μηνιαίες εισφορές των μελών.

γ) Οι έκτακτες εισφορές των μελών.

δ) Οι επώνυμες εισφορές δωρητών ή συνδρομητών.

ε) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης και των κεφαλαίων της.

στ) Τα έσοδα από κληροδοσίες, κληρονομιές, καθώς και διαφόρων εκδηλώσεων, εορτών, λαχειοφόρων αγορών και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

 1. Ο τρόπος καθορισμού και το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και των συνδρομών ορίζονται από το καταστατικό της οργάνωσης (άρθρο 7).
 2. Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις προς την ένωση γίνονται πάντοτε επώνυμα.
 3. Απαγορεύεται να δέχεται η Ένωση εισφορές και ενισχύσεις από εργοδότες ή οργανώσεις τους, καθώς και από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.
 4. Η περιουσία του σωματείου, που χρειάζεται για τη στοιχειώδη λειτουργία του, είναι ακατάσχετη.

Άρθρο 7ο :

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται σε έξι (6) ευρώ και μπορεί να μεταβάλλεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με ταυτόχρονη ενημέρωση της Διαχείρισης χρηματικού.

β) Μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. να επιβάλλεται έκτακτη εισφορά. Η μηνιαία συνδρομή κάθε μέλους καθώς και η έκτακτη εισφορά ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Το δικαίωμα εγγραφής, οι μηνιαίες και οι έκτακτες εισφορές των μελών παρακρα-τούνται από τη διαχείριση χρηματικού της Υπηρεσίας και αποδίδονται στην Ένωση σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις μελών που υποβάλλονται σε αυτήν και κατατί-θενται στον Τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης.

γ) Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη είναι εκείνα που δεν οφείλουν στην Ένωση εισφο-ρές πλέον των τριών μηνών. Μέλος που καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του πέραν των έξι μηνών, στερείται όλα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 10 δικαιώματά του, με απόφαση του Δ.Σ.

δ) Το διαγραφόμενο από την Ένωση μέλος δεν δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων που πλήρωσε. Η ανάκτηση του δικαιώματος, ως μέλος της Ένωσης, προϋποθέτει την καταβολή όλων των καθυστερημένων εισφορών από την ημερομηνία διαγραφής του. Ως ημερομηνία διαγραφής ορίζεται κάθε φορά η πρώτη ημέρα συγκρότησης σε σώμα, του νεοεκλεγέντος κάθε φορά, Δ.Σ.

ε) Η Ένωση υποχρεούται να καταβάλει στην Ομοσπονδία τις συνδρομές των μελών της, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το Καταστατικό της (Ομοσπονδίας).

Άρθρο 8ο :

ΜΕΛΗ

Τα μέλη της Ένωσης είναι τακτικά και επίτιμα.

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ:

Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι ανεξαρτήτως βαθμού που υπηρετούν σε Υπηρεσίες που εδρεύουν μέσα στα γεωγραφι-κά όρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης καθώς και οι συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί, που εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 και υπηρετούν ομοίως μέσα στα γεωγραφικά όρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης.

Η εγγραφή γίνεται ύστερα από αίτηση προς το Δ.Σ. που υποχρεούται εντός μηνός να περατώσει τη διαδικασία εγγραφής. Μετά την παρέλευση του μήνα και εφ’ όσον δεν έχει κοινοποιηθεί απορριπτική απόφαση, η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αυτοδίκαια. Απόρριψη αιτήσεως κοινοποιείται αιτιολογημένη εγγράφως στον αιτούντα εντός μηνός.

Αυτός έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή του κατά τη διαδικασία του άρθρου 621 επ. του ΚΠολΔ.

Ο ενδιαφερόμενος από την κοινοποίηση της αποφάσεως του Ειρηνοδικείου που διατάσσει την εγγραφή, γίνεται χωρίς άλλη διατύπωση μέλος της Ένωσης.

Αν το Δ.Σ. αρνείται την εγγραφή νέων μελών εντελώς αδικαιολόγητα κατά παράβαση της καλής πίστης τότε οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να προσφύγουν στο Δικαστήριο κατά τους ορισμούς του Νόμου.

Β. ΕΠΙΤΙΜΑ:

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γ.Σ. πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση και την αστυνομία και τα ιδρυτικά μέλη της. Αυτά συμμετέχουν τιμητικά σε όλες τις εκδηλώσεις της Ένωσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 9ο :

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ. που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, διαγράφεται κάθε μέλος της Ένωσης που:

α) Υποβάλλει γραπτή αίτηση διαγραφής προς το Δ.Σ.

β) Συνταξιοδοτήθηκε ή για οποιοδήποτε λόγο έχασε την ιδιότητα του Αστυνομικού υπαλλήλου, εκτός της περιπτώσεως απόταξης για συνδικαλιστικούς λόγους, οπότε διαγράφεται όταν τελεσιδικήσει η προσφυγή στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

γ) Παραβιάζει το καταστατικό, απειθαρχεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και με συγκε-κριμένες πράξεις και δράση του ζημιώνει τα συμφέροντα της Ένωσης.

δ) Ανακαλείται η ιδιότητα μέλους της Ένωσης αν κατηγορηθεί για ατιμωτικά αδική-ματα και διαγράφεται αν καταδικαστεί τελεσίδικα.

ε) Τιμωρήθηκε με την ποινή της διαγραφής από τη Γ.Σ. της Ένωσης.

 1. Το Δ.Σ. πριν πάρει απόφαση διαγραφής για τις περιπτώσεις γ,δ,ε, του άρθρου αυτού δύναται να καλεί έγγραφα το μέλος να απολογηθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της κοινοποίησης. Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. για διαγραφή μελών, πρέπει να εγκριθούν από την πρώτη, μετά τη διαγραφή, τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. στην οποία καλούνται έγγραφα όλοι οι διαγραφέντες. Αν η Γ.Σ. δεν λάβει γνώση ή δεν εγκρίνει διαγραφή μέλους, η διαγραφή θεωρείται άκυρη.
 2. Οι διαγραφέντες μπορούν να προσφύγουν όπως προβλέπει το άρθρο 88 του Α.Κ.

Άρθρο 10ο :

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Ένωσης δικαιούνται:

 1. Να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ. τακτικές ή έκτακτες της Ένωσης και να ελέγχουν την Ένωση, να εκφέρουν ελεύθερα την γνώμη τους για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς του καταστατικού.
 2. Να ζητούν την υποστήριξη της Ένωσης για κάθε ζήτημα ειδικού ή γενικού ενδιαφέ-ροντος, που δεν αντιστρατεύεται του σκοπού της.
 3. Να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα λόγου, εκτός αν το ζητήσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Οι επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος, καλούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου, όχι όμως και ψήφου.

Άρθρο 11ο :

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Ένωσης έχουν υποχρέωση:

 1. Να καταβάλουν ανελλιπώς τις εισφορές.
 2. Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού.
 3. Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. στην κατεύθυνση της εξυπηρέ-τησης των συμφερόντων των μελών και των εργαζομένων γενικότερα.
 4. Να μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Ένωσης.
 5. Να διαδίδουν τα έντυπα και δημοσιεύματα της Ένωσης.
 6. Να μην ενεργούν μεμονωμένα προς την κυβέρνηση ή προς άλλη κατεύθυνση για ζητήματα ειδικά ή γενικά της Ένωσης.
 7. Να παρευρίσκονται στη Γ.Σ. την συζήτηση της οποίας ζήτησαν με αίτησή τους.

Άρθρο 12ο :

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Στα μέλη μπορεί να επιβληθεί ποινή επίπληξης, προσωρινής αποβολής ή διαγραφής, αφού παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος (καθήκοντα & υποχρεώσεις μελών).

Το Δ.Σ. καλεί όποιο μέλος του παραβαίνει τις παραπάνω διατάξεις, να συμμορφωθεί σε αντίθετη περίπτωση και αν πεισθεί το Δ.Σ. ότι η κατηγορία είναι βά-σιμη, μπορεί να επιβάλει την ποινή της επίπληξης. Αν κριθεί ότι η ποινή πρέπει να είναι πιο αυστηρή, μπορεί να αποφασίσει την προσωρινή αποβολή ή διαγραφή του, αφού όμως εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος.

Άρθρο 13ο :

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όργανα της Ένωσης είναι:

1) Η Γενική Συνέλευση ( Γ.Σ. )

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ. )

3) Η Ελεγκτική Επιτροπή ( Ε.Ε. ).

 

Άρθρο 14ο :

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο που αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Ένωση, συγκαλείται κατά τους όρους των άρθρων 95 και 96 του Αστικού Κώδικα και αποτελείται από τα τακτικά μέλη που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες.

Α. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 1. i) Συγκαλούνται από το Δ.Σ. μια φορά το χρόνο. Στις τακτικές Γ.Σ. το σώμα εγκρίνει:

α) Την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. που παρουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας

β)Τον απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου έτους καθώς και τον προϋπολο-γισμό του επόμενου που παρουσιάζει και προτείνει ο ταμίας &

γ)Την έκθεση της Ε.Ε. για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. που παρουσιάζει ο Πρόεδρός της, αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα όπως η σύσταση συλλογικών οργάνων προς υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίη-σης του καταστατικού ή της έγκρισης κανονισμών που υποβάλλει το Δ.Σ. ή το 1/20 των μελών. Το 1/20 των μελών πρέπει να υποβάλλει την πρότασή του υπό τύπο αναφοράς προς το Δ.Σ. τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ.

 1. ii) Στη Γ.Σ. του τρίτου έτους γίνεται απολογισμός του Δ.Σ. και εκλέγεται εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Β. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 1. i) Συγκαλούνται από το Δ Σ. όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο, ή το ζητήσει το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτησή τους στο Δ.Σ., στην οποία γράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στη δεύτερη περίπτωση το Δ.Σ. συγκαλεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες Γ.Σ. με τα θέματα αυτά. Το Δ.Σ. μπορεί να συμπληρώσει στην ημερήσια διάταξη και άλλο θέμα και να το συμπεριλάβει στην πρόσκληση. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Δ.Σ. τα μέλη μπορούν να προσφύγουν στο Μονομελές Πρωτοδικείο για να εξουσιοδοτηθούν να συγκαλέσουν Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή σαν πρώτο θέμα συζητείται η απαλλαγή του Δ.Σ. από τα καθήκοντά του ή όσων από τα μέλη του παρεμπόδισαν τη σύγκληση της Γ.Σ.

Γ. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ)

Α π α ρ τ ί ε ς:  Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Αστικού Κώδικα, όπως και κάθε άλλης διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία και εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, για να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση κατά τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η φυσική ή εξ’ αποστάσεως παρουσία τουλά-χιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών, κατά την οποία απαιτείται η φυσική ή εξ’ αποστάσεως παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικώς τακτο-ποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται εντός δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών τρίτη, κατά την οποία αρκεί η φυσική ή εξ αποστάσεως παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία κατά την τρίτη Γενική Συνέλευση, θεωρείται ότι έχει απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων (με φυσική ή εξ’ αποστάσεως παρουσία) ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Η  π ρ ό σ κ λ η σ η  σε κάθε Γ.Σ. είναι έγγραφη και ορίζει υποχρεωτικά τον τόπο, χρόνο και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση υπογράφεται και ανακοι-νώνεται επτά (7) ημέρες πριν τη σύγκληση της Γ.Σ., τοιχοκολλείται σε όλους τους χώρους εργασίας και κοινοποιείται  στα μέλη με ευθύνη του Δ.Σ.

Για παύση του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτία υπάρχει όταν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) των μελών του σωματείου και η σχετική απόφαση λαμβάνεται δια της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των με φυσική παρουσία ή εξ’ αποστάσεως παρόντων μελών του.

Απαγορεύεται η φυσική ή εξ’ αποστάσεως συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

Δ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση εξ’ αποστάσεως καθώς και να ψηφίζει εξ’ αποστάσεως. Οι τρόποι της εξ’ αποστάσεως συμμετοχής και ψήφου κάθε μέλους που το επιθυμεί περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική, διαδικτυακή ή δικτυακή σύνδεση με όρους που διασφαλίζουν την διαφάνεια και μυστικότητα. Ειδικότερα, οι συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων μπορούν να πραγματο-ποιούνται και με τηλεδιάσκεψη, με τη χρήση οποιασδήποτε ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία, με εικόνα και ήχο, περισσότερο των δύο προσώπων. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες-οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Πριν η Γ.Σ. αρχίσει τις εργασίες της, εκλέγεται τριμελές προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας) με ανάταση χειρός. Την πρόταση για το παραπά-νω προεδρείο, κάνει το Δ.Σ. ή τα μέλη της Γ.Σ. Μέχρι την εκλογή του προεδρείου της Γ.Σ. χρέη προσωρινού προεδρείου εκτελεί το Προεδρείο του Δ.Σ. (Πρόεδρος, Αντιπρό-εδρος, Γενικός Γραμματέας).

Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως διά βοής. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε θέματα για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια οργάνωση, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα.

Οι α π ο φ ά σ ε ι ς  της Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των φυσικώς και εξ’ αποστάσεως παρόντων. Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης αρκεί η φυσική ή εξ’ αποστάσεως παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών, είναι δε φυσικώς και εξ’ αποστάσεως παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των με φυσική παρουσία ή εξ’ από-στάσεως παρόντων.

Σε περίπτωση που με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης ή μετά από αίτηση του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της, συγκληθεί Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει την ενοποίησή της με άλλη ομοιοεπαγγελματική οργάνωση ισχύουν, χωρίς την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Αστικού Κώδικα, όσα καθορίζονται παραπάνω στις παρ. 1 και 2, καθώς και στην παρούσα. Η Συνέλευση αυτή αποφασίζει και για την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων στην ενιαία οργάνωση που θα προκύψει από την ενοποίηση.

Ε. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.Σ.

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί, αν στη Συνέλευση παραβρέθηκαν φυσικώς ή εξ’ αποστάσεως πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της συνδικαλι-στικής οργάνωσης και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας της απόφασης της συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της συνέλευσης στο καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η Ένωση. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από το 1/50 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου είναι δυνατό να εκκληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοσή της.

Άρθρο 15ο :

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ψηφοφορία γίνεται είτε διά φυσικής παρουσίας είτε ηλεκτρονικά εξ’ αποστά-σεως, με διασφάλιση και στις δύο περιπτώσεις της ταυτοπροσωπίας των ψηφοφόρων. Η Ένωση παρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως ψηφοφο-ρίας με διασφάλιση της μυστικότητας των ψήφων. Το εν λόγω λογισμικό διατίθεται χωρίς αντάλλαγμα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Ένωση μπορεί να επιλέξει την αξιοποίηση άλλου προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Άρθρο 16ο :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται κάθε τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία.

Η θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από την ημερομηνία συγκροτήσεως του σε σώμα και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.

Ειδικότερα το Δ.Σ. :

α) Διαχειρίζεται τα έσοδα και τα έξοδα καθώς και τη λοιπή περιουσία της Ένωσης,

β) έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων των Γ.Σ.,

γ) προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών της Ένωσης,

δ) παρέχει στα μέλη της Ένωσης και στην Ελεγκτική Επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχεία που ζητούνται,

ε) παρακολουθεί την εξέλιξη του προϋπολογισμού και εγκρίνει τις αναγκαίες αναμορφώσεις του,

στ) αποφασίζει για τις έκτακτες δαπάνες, απρόβλεπτες από τον προϋπολογισμό. Δαπάνη που δεν έτυχε της έγκρισης του Δ.Σ. είναι άκυρη και βαρύνει αυτόν που την ενήργησε,

ζ) συντάσσει και υποβάλλει την έκθεση πεπραγμένων, λογοδοτεί και ελέγχεται για την άσκηση τη διοίκησης μετά από έγκριση της Γ.Σ.,

η) συνεργάζεται με ομοειδείς ενώσεις για όσα αφορούν την Ένωση και τα μέλη της,

θ) καθορίζει τα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και διοίκησης της Ένωσης και των τμημάτων (συνεταιρισμούς, τράπεζα αίματος κ.λπ.) συντάσσοντας ιδιαίτερους κανο-νισμούς που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση &

ι) γενικά κρίνει, αποφασίζει και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για θέματα που αφορούν τη διοίκηση της Ένωσης και τα συμφέροντα των μελών της.

Το τυχόν παραιτούμενο ή με οποιοδήποτε τρόπο αποχωρούν μέλος του Δ.Σ αντικαθίσταται από το Δ.Σ. με το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό.

Μέλος του Δ.Σ. θεωρείται ότι παραιτήθηκε: α) αν υποβάλλει έγγραφα την παραίτησή του,

β) αν απουσιάζει από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. εκτός της περιπτώσεως σοβαρής ασθενειάς του &

γ) αν για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Ένωσης.

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται και συγκροτούνται σε σώμα μετά από πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς υποψηφίου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού.

Εκλέγουν μυστικά κατά σειρά τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Οργανωτικό Γραμματέα. Η εκλογή για τις θέσεις αυτές απαιτεί πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ.

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Στην πρώτη συνεδρίαση το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται όλα τα μέλη του. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας πραγματοποιείται δεύτερη μέσα σε τρεις (3) ημέρες οπότε απαιτείται για απαρτία η παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών.

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. γίνεται παράδοση και παραλαβή της διοίκησης στη νέα, με σύνταξη ειδικής πράξεως των δύο διοικήσεων και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση του ταμείου, του υλικού και της περιουσίας της Ένωσης. Η παράδοση και παραλαβή γίνεται το αργότερο σε οκτώ (8) ημέρες από τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση, απευθυνόμενη στον Πρόεδρο όπου αναγράφονται τα θέματα, πέντε (5) μέλη του ή η Ελεγκτική Επιτροπή για θέματα της αρμοδιότητάς της. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από επτά (7) ημέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση, αφού την κοινοποιή-σουν σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και συνεδριάζουν νόμιμα, εφόσον βέβαια ο αριθμός των παρόντων είναι απαραίτητος για την απαρτία του Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ένας από τους συμβούλους με απόφασή τους.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές. Την ημερήσια διάταξη καθορίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, την οποία κοινοποιεί στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Για τις έκτακτες συνεδριάσεις αυτό δεν είναι απαραίτητο. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται στη συνεδρί-ασή του πέντε (5) μέλη τουλάχιστον και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η μαγνητοφώνηση των πρακτικών που υπογράφονται μετά την ορθή απομαγνητοφώνησή τους. Οι μαγνητοται-νίες τηρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ.

Γ. ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ:

Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να παυθούν μόνο με απόφαση της Γ.Σ. Σε περίπτωση συγκρούσεως καθηκόντων, αρνήσεως του Δ.Σ. να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μπορεί το 1/50 των μελών να προβεί στη σύγκληση της  Γ.Σ. Αν αυτό είναι αδύνατο οποιοδήποτε μέλος δικαιολογεί έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τον ορισμό προσωρινής διοίκησης, με σκοπό τη σύγκληση Γ.Σ. που θα έχει σαν πρώτο θέμα την παύση του ή μελών του Δ.Σ. και την εντολή αντικαταστάτη ή αντικαταστατών.

Άρθρο 17ο :

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ. – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ –

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ., Ε.Ε, αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία και εκπροσώπου για το Συμβούλιο Μεταθέσεων, διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία (3) χρόνια, με άμεση και μυστική ψηφοφορία σε ημερομηνία, που ορίζεται από την τελευταία νόμιμη Γενική Συνέλευση.
 2. Η ψηφοφορία γίνεται είτε δια φυσικής παρουσίας είτε ηλεκτρονικά εξ’ αποστάσεως με διασφάλιση και στις δύο περιπτώσεις της ταυτοπροσωπίας των ψηφο-φόρων. Το σωματείο παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ’ αποστά-σεως ψηφοφορία με διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου. Σχετικό λογισμικό διατίθεται χωρίς αντάλλαγμα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το σωματείο μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να επιλέξει την αξιοποίηση άλλου προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.
 3. Η εκλογή όλων των οργάνων του Σωματείου (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Εκπροσώπου στο Συμβούλιο Μεταθέσεων και για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία), ή όπου αλλού απαιτείται, γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των εδρών του Διοικη-τικού Συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία και των θέσεων των εκπροσώπων στα Συμβούλια Μεταθέσεων ή όπου άλλου απαιτείται. Σε περίπτωση κλάσματος, ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλο-ποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο. Ψηφοδέλτια με μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων και των θέσεων των εκπροσώπων στα συμβούλια μεταθέσεων ή όπου αλλού απαιτείται. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από τους δικαστικούς αντιπροσώπους-δικηγόρους που έχουν οριστεί για τη διενέργεια των εκλογών. Όσοι δεν εκλέγονται, θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών μελών που κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της εκπροσώπου της Γραμματείας Γυναικών διενεργούνται κατά τις εκλογικές διαδικασίες του Σωματείου και με τρόπο που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. Για τη Γραμματεία Γυναικών ψηφίζουν μόνο οι γυναίκες μέλη του σωματείου.
 4. Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα όργανα της Ένωσης, τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων έχουν όλα τα τακτικά μέλη της που είναι οικονομικά τακτοποιημένα εκτός από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής στα οποία προ της εκλογής τους έγινε τούτο γνωστό. Τα ίδια μέλη δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. ενώ ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων.
 5. Από την προκήρυξη των εκλογών και μέχρι την 24.00 ώρα, δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία εκλογών οι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία αναγράφουν το όργανο για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα. Επί της αιτήσεως γίνεται από τον Πρόεδρο της Ένωσης πράξη ημερομηνίας και ώρας καταθέσεως της αιτήσεως. Την επόμενη της ημερομηνίας λήξεως υποβολής υποψηφιοτήτων το Δ.Σ. προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων και εκτυπώνει τα ψηφοδέλτια για το Δ.Σ., την Ε.Ε., για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, σε κάθε όργανο, αναγράφονται οι υποψήφιοι με ομοιόμορφα τυπογραφικά στοιχεία και απόλυτη αλφαβητική σειρά.
 6. Το Δ.Σ. συντάσσει εκλογικούς καταλόγους των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και τους παραδίδει μαζί με τα ψηφοδέλτια και τους αντίστοιχους φακέλους στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Στους εκλογικούς καταλόγους αναγράφονται όσοι έγιναν μέλη μέχρι την έναρξη της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης, εκτός της πρώτης εκλογής που συμπεριλαμβάνονται όσοι έγιναν μέλη μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων ήτοι δέκα ημέρες πριν από τις εκλογές. Στους εκλογικούς καταλόγους συμπεριλαμβάνονται όσοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι. Μη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη μπορούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας να προστεθούν στο τέλος των καταλόγων και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αφού καταβάλουν τα οφειλόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 περίπτωση δ΄ εδ. β΄ στην επιτροπή που θα οριστεί προς τούτο από τη Γ.Σ. και θα εκδίδει προς τούτο διπλότυπες αποδείξεις της Ένωσης. Αν δεν έχει διπλότυπες αποδείξεις μπορεί να συντάσσει απόδειξη σε απλό χαρτί και στη συνέχεια με την παράδοση των εισπραχθέντων χρημάτων να παραδώσει και το αντίγραφο της απλής απόδειξης στον ταμία, ο οποίος θα εκδώσει κανονική απόδειξη στον ενδιαφερό-μενο.
 7. Κάθε εκλογέας παίρνει από την εφορευτική επιτροπή τα ψηφοδέλτια και τους αντίστοιχους φακέλους και αποσύρεται στο παραβάν όπου αφού σημειώσει τους σταυρούς προτίμησης μπροστά από τα ονόματα των υποψηφίων, τοποθετήσει τα ψηφοδέλτια εντός των φακέλων και σφραγίσει και αυτά ρίπτει τους φακέλους στις αντίστοιχες κάλπες. Ειδική πινακίδα με τους αριθμούς των δικαιούμενων σταυρών για κάθε όργανο παραμένει αναρτημένη σε εμφανές σημείο του χώρου διεξαγωγής των εκλογών καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας, η δε εφορευτική επιτροπή γνωστοποιεί στους εκλογείς που προσέρχονται, τον αριθμό των σταυρών που δικαιούνται για κάθε όργανο.
 8. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Η διενέργεια των εκλογών γίνεται στην έδρα της Ένωσης με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής που εξελέγη προς τούτο από την εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση και προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο.

Μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. και με γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις παρουσιαζόμενες δυσχέρειες προσέλευσης στην έδρα, λόγω μεγάλων αποστάσεων, ανεπαρκών συγκοινωνιακών μέσων ή γεωγραφικής ιδιομορφίας (νησιωτικά συγκρο-τήματα) να διεξαχθούν ταυτόχρονα εκλογές και στην έδρα του γεωγραφικού χώρου που κρίνεται καταλληλότερος. Στην περίπτωση αυτή εκλέγεται και δεύτερη εφορευτι-κή επιτροπή που προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο και διεξάγει τις εκλογές όπως η Εφορευτική επιτροπή της έδρας. Τα μέλη καθώς και οι υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν αυτοί που θα ψηφίσουν στο δεύτερο χώρο εκλογών προκαθορίζονται με απόφαση της ίδιας της Γ.Σ. που αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών και εκτός έδρας της Ένωσης, συντάσσονται δε από το Δ.Σ. με βάση αυτή την απόφαση ξεχωριστοί εκλο-γικοί κατάλογοι.

 1. Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει τη σφραγίδα της Ένωσης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. προβαίνει στον έλεγχο και τη σφράγιση της κάλπης, ελέγχει το δικαίωμα ψήφου, το εκλογικό συνδικαλιστικό βιβλιάριο ή το βιβλιάριο ασθενείας μαζί με την ταυτότητα του εκλογέα, ενημερώνει τον κατάλογο όπου υπογρά-φουν οι ψηφίσαντες, μονογράφει και σφραγίζει τους φακέλους.

Η ψηφοφορία διαρκεί δύο (2) ημέρες και από τις ώρες 09.00 μέχρι 18.00. Η εφορευτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να παρατείνει την ψηφοφορία κατά μία (1) ώρα εφόσον υπάρχουν μέλη που αναμένουν να ψηφίσουν. Κηρύσσει το τέλος της ψηφοφο-ρίας, αποσφραγίζει τις κάλπες, καταμετρά τους φακέλους και τους συγκρίνει με τον αριθμό των ψηφισάντων. Αν βρεθούν εντός της κάλπης φάκελοι περισσότεροι από τους ψηφίσαντες μετά από ανακάτεμα, αφαιρείται ο αριθμός των επιπλέων φακέλων. Στη συνέχεια αποσφραγίζει τους φακέλους και αριθμεί τα ψηφοδέλτια, η δε αρίθμηση μονογράφεται από τον πρόεδρο της επιτροπής.

Ακολουθεί η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης και συντάσσεται πρακτικό σε τρία αντίγραφα, όπου αναγράφονται: α) Αριθμός εγγεγραμ-μένων, β) Αριθμός ψηφισάντων, γ) Αριθμός άκυρων λευκών, δ) Αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων, ε) Αριθμός ψήφων που έλαβε κάθε μεμονωμένος υποψήφιος και κάθε συνδυασμός, για κάθε όργανο με τη σειρά που αναγράφονται στα ψηφοδέλτια για το Δ.Σ., την Ε.Ε., τους Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Το πρακτικό υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, σφραγίζεται και ένα αντίγραφο που επισυνάπτεται στο βιβλίο πρακτικών.

 1. Σε περίπτωση διενέργειας ταυτόχρονα εκλογών και σε άλλο εκτός της έδρας χώρο η δεύτερη εφορευτική επιτροπή βγάζει τα αποτελέσματα ως ανωτέρω, αποστέλλει τηλεγραφικά ή με FAX όλα τα στοιχεία του συνταχθέντος πρακτικού στην εφορευτική επιτροπή της έδρας και την επόμενη προσκομίζει στην έδρα τα πρακτικά και τα ψηφοδέλτια προς τήρησή των στο αρχείο της Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή η εφορευτική επιτροπή της έδρας αναμένει τη λήψη των αποτελεσμάτων από τη δεύτερη εφορευτική επιτροπή, προσθέτει τα αποτελέσματα αυτά στα αποτελέσματα της έδρας και εξάγει το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών, κάνοντας στο πρακτικό ειδική μνεία για την άθροιση των αποτελεσμάτων και το τελικό αποτέλεσμα.
 2. Η Εφορευτική επιτροπή υποχρεούται για την εφαρμογή κάθε διάταξης του παρόντος καταστατικού, εφόσον αυτή δεν αντιβαίνει στο νόμο. Η Εφορευτική επιτρο-πή μπορεί να εκδώσει ανακοίνωση με οδηγίες προς τα μέλη για να διευκολυνθεί η εκλο-γική διαδικασία.

Άρθρο 18ο :

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ

Μετά τη διαλογή και τη σύνταξη των πρακτικών ακολουθεί η ανακήρυξη των εκλεγέντων για το Δ.Σ., την Ε.Ε., τους αντιπροσώπους και τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων, καθώς και των αναπληρωματικών τους αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 12 και 13 του Ν. 1264/1982 (άρθρο 18 Ν. 3938/2011), ως ακολούθως: Με πράξη της εφορευτικής επιτροπής αναγράφονται σε ειδικό πρακτικό κατά σειρά σταυρών προτίμησης οι υποψήφιοι για όλα τα όργανα χωριστά. Οι έδρες του συλλογικού οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί ή ο αριθμός των Αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

Για τους Αντιπροσώπους εκλέγονται τόσοι όσοι είναι το πηλίκο του αριθμού των ψηφισάντων διά του μέτρου της Ομοσπονδίας. Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται για τις έδρες ή σαν Αντιπρόσωποι κατά σειρά επιτυχίας, όσοι έχουν πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Άρθρο 19ο :

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΤΑΜΙΑ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Συγκαλεί τις Γ.Σ. ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης όπου αναφέ-ρονται τα θέματα για συζήτηση. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση στα δικαστήρια, σε κάθε αρχή, φυσικό πρόσωπο και υπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τις προσκλήσεις των Γ.Σ., τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές, τις εντολές για αναλήψεις από καταθέσεις της Ένωσης στις τράπεζες ή ταμιευτήρια (φροντίζει για την εφαρμογή των κανονισμών των τμημάτων της Ένωσης) και εποπτεύει τους λογα-ριασμούς και το ταμείο της Ένωσης.

Β. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Είναι υπεύθυνος: α) για τις δημόσιες σχέσεις της Ένωσης, β) παρακολουθεί καθημερινά τον τύπο, απαντάει σε σχόλια τύπου και εκδίδει δελτίο τύπου, γ) διοργανώνει και εισηγείται συναντήσεις με παράγοντες της κοινωνικής ζωής, δ) φροντίζει για τη διανομή των εντύπων και των ανακοινώσεων της Ένωσης, της Ομοσπονδίας και κάθε άλλης αρχής, ε) τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με συνδικαλιστικά θέματα, στ) ενημερώνει το Δ.Σ. και την Γ.Σ. σχετικά με τα παραπάνω, ζ) είναι υπεύθυνος για την έκδοση των συνδικαλιστικών βιβλιαρίων των μελών της Ένωσης, θ) έχει την ευθύνη λειτουργίας του καταναλωτικού ή πιστωτικού συνεταιρισμού και της τράπεζας αίματος, ι) φροντί-ζει, παρακολουθεί και εισηγείται στο Δ.Σ. μεθόδους και τρόπους για την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού πνεύματος των εργαζομένων καθώς και την ανάπτυξη μορφών οργά-νωσης συνεταιρισμού καταναλωτικού χαρακτήρα.

Γ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο Γενικός Γραμματέας: α) διευθύνει και εποπτεύει το γραφείο και το αρχείο της Ένωσης, β) προσυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα, γ) φυλάσσει τη σφραγίδα της Ένωσης, δ) εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ε) συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., στ) τηρεί το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία της Ένωσης και εκπροσωπεί αυτήν σε κάθε αρχή και κάθε φυσικό πρόσωπο, μαζί με τον Πρόεδρο, ζ) τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο μητρώου μελών, πρακτικών συνεδριά-σεων Δ.Σ., Γ.Σ. και υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες και στοιχεία για τα παραπάνω, στα μέλη που θα το ζητήσουν, η) διατηρεί σφραγισμένο φάκελο με το εκλογικό υλικό που του παραδόθηκε από την εφορευτική επιτροπή, μέχρι τη λήξη της θητείας του, καθώς και μαγνητοταινίας από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μέχρι τη λήξη της θητείας του, θ) υποχρεούται να παρέχει αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. όταν ζητηθεί έγγραφα από μέλος και μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Δ. ΤΑΜΙΑΣ:

Ο Ταμίας φυλάσσει τη χρηματική περιουσία και κρατεί το ταμείο της Ένωσης, εισπράττει τις έκτακτες εισφορές των μελών, τις δωρεές κ.λπ., εκδίδοντας προς τούτο διπλότυπες αποδείξεις της Ένωσης. Ελέγχει κάθε μήνα το σύνολο των κατατεθέντων χρημάτων στο λογαριασμό της Ένωσης από τη διαχείριση χρηματικού της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία παρακρατεί ως μηνιαίες τακτικές εισφορές των μελών, σύμφωνα με τις καταστά-σεις που στέλνει η Ένωση, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 30 του Ν. 1264/1982, όπως προστέθηκε με το Ν. 2265/1994.

Κάθε είσπραξη είναι υποχρεωμένος να την καταθέσει μέσα σε εύλογο χρόνο από την πραγματοποίησή της, σε ελληνική τράπεζα ή ταχυδρομικό ταμιευτήριο, σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου επ’ ονόματι όλων των μελών του Δ.Σ.

Έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό όταν του ζητηθεί από το Δ.Σ. Ο Ταμίας μπορεί να κρατά στα χέρια του ένα ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών της Ένωσης. Η ανάληψη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί γίνεται από τον ταμία με εντολές ή επιταγές τις οποίες προσυπογράφει ο πρόεδρος μετά από απόφαση του Δ.Σ. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων χωρίς ένταλμα.

Διατηρεί σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής, συντάσσει εξάμηνη απολογιστική έκθεση δαπανών και εξόδων την οποία υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. και στην Ε.Ε. Υποχρεούται να χορηγεί στα μέλη κάθε έτος (Ιανουάριο) βεβαίωση παρακρατήσεως των εισφορών τους, είναι υπεύθυνος του ταμείου αλληλο-βοήθειας και ενημερώνει το μητρώο και τις καρτέλες εισφορών των μελών.

Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

α) Φροντίζει για την οργάνωση συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, εορτών και εκδηλώσεων έπειτα από αποφάσεις του Δ.Σ. β) είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και τον εξοπλισμό των γραφείων της Ένωσης, γ) είναι υπεύθυνος για την καλή οργάνωση και επιτυχή εκτέλεση των διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικής καλλι-έργειας και ψυχαγωγίας των μελών με την εποπτεία του Δ.Σ. δ) συνεργάζεται με φορείς της πολιτείας και γενικότερα κοινωνικούς φορείς, ε) είναι υπεύθυνος για την οργάνωση σε συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις εσωτερικού και εξωτερικού, ενημερωτικών- ψυχαγωγικών- εκπαιδευτικών εκδρομών των μελών των οικογενειών των.

ΣΤ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Τον οικονομικό έλεγχο του Δ.Σ. ασκεί τριμελής ελεγκτική επιτροπή, που εκλέ-γεται από μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, για τριετή (3) θητεία και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το Γ.Γ. Συνέρχεται με μέριμνα του πλειοψηφίσαντος μέσα σε επτά (7) μέρες από την εκλογή της. Αν αυτό αμελήσει, η σύγκληση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχθηκε στην επιτροπή. Η Ε.Ε. συνέρχεται στα γραφεία της Ένωσης: α) τακτικά κάθε εξάμηνο για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης. Τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών και λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης. Ο ταμίας ειδο-ποιείται έγγραφα και οφείλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες να έχει στη διάθεση της Ε.Ε. όλα τα στοιχεία. Την έκθεσή της την υποβάλλει στο Δ.Σ. Όταν όμως λήγει η τριετής οικονομική περίοδος, η Ε.Ε. υποβάλλει στη Γ.Σ. έκθεση της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης και τη Γενική οικονομική κατάσταση.

β) έκτακτα όταν καλείται από το Δ.Σ. της Ένωσης ή από τον πρόεδρο της Ε.Ε. Σε περίπτωση που παρατηρήσει οικονομικές ή διαχειριστικές ανωμαλίες ζητά από τον πρόεδρο του Δ.Σ. τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες.

Ζ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:

Οι αντιπρόσωποι της Ένωσης στην Ομοσπονδία εκλέγονται με μυστική ψηφο-φορία και η θητεία τους είναι τρία (3) έτη. Εκπροσωπούν την Ένωση στο συνέδριο της Ομοσπονδίας και μεταφέρουν εκεί αυτούσια τη θέση της Γ.Σ. που προηγείται του τακτικού ή έκτακτου συνεδρίου. Ύστερα από συνεννόηση με το Δ.Σ. της Ένωσης θέτουν υποψηφιότητα για όργανα της Ομοσπονδίας. Και οι αντιπρόσωποι υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 20ο :

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης μπορεί να γίνει με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. ή με αίτηση του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Για να ληφθεί απόφαση τροποποίησης του κατά-στατικού απαιτείται η παρουσία του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και  η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 21ο :

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ένωση διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών που λαμβάνεται πλειοψηφία των ¾  των παρόντων μελών, ευρίσκεται δε σε απαρτία εάν παρίσταται το 1/2 των μελών.

Άρθρο 22ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, αφού τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες και καταστατικές διαδικασίες, από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, που συνήλθε νόμιμα την 08-12-2022 και θα ισχύει από την εγγραφή του στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Κοζάνης, όπως προβλέπει ο Νόμος. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τις Ενώσεις. Για θέματα που δεν προβλέπονται από το Νόμο, αποφασίζει η Γ.Σ.

Κοζάνη,  08.12.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ