Αυγ
13
2019
Ειδική άδεια απουσίας είκοσι (20) ημερών

Ρυθμίζονται με ειδικότερο τρόπο ζητήματα αδειών και διευκολύνσεων που παρέχονται στο αστυνομικό προσωπικό για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων.

Αναμφίβολα, μία εκ των σοβαρότερων ειδικών περιπτώσεων, αποτελούν οι αναπηρίες, καθώς και οι ασθένειες και τα νοσήματα, που απαιτούν τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας. Αφενός η ιδιαιτερότητα του ζητήματος και αφετέρου η υποβολή συχνών ερωτημάτων περί της φύσης των ως άνω διευκολύνσεων, καθιστούν επιβεβλημένη την έκδοση της παρούσας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν με τρόπο απλό και μη επιδεχόμενο αμφισβητήσεων, η θέσπιση, η χορήγηση και οι συγκεκριμένοι όροι των ως άνω διευκολύνσεων και αδειών.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ Ή ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΗΜΕΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ Ή ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%

Ορίζεται ότι: Η μείωση ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, ανεξαρτήτως από τον αριθμό των απασχολουμένων κατά υπηρεσία, εφαρμόζεται, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους, για τους αστυνομικούς που έχουν την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%. Η αναπηρία βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού, σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου, γίνεται από τον ένα γονέα, όταν και οι δύο υπηρετούν στο δημόσιο. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αιτηθούν αντί του μειωμένου ωραρίου, τη χορήγηση, ανά ημερολογιακό έτος και ανά περίπτωση πάσχοντος, άδειας απουσίας διάρκειας είκοσι (20) ημερών, με αποδοχές. Οι διευκολύνσεις χορηγούνται από τους αρμόδιους κατά περίπτωση.

Από τη γραμματική διατύπωση της ως άνω διάταξης και το σκοπό θέσπισής της, προκύπτει ότι:

Αστυνομικός που έχει σύζυγο ή την επιμέλεια τέκνου, με αναπηρία τουλάχιστον 67%, εφόσον αυτή βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.), δικαιούται να αιτηθεί διαζευκτικά είτε τη μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα ημερησίως, χωρίς περικοπή των αποδοχών του, είτε τη χορήγηση άδειας απουσίας με αποδοχές, διάρκειας είκοσι (20) ημερών ανά ημερολογιακό έτος.

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για εξαιρετικά ευεργετική διάταξη που αποδεικνύει την ιδιαίτερη μέριμνα και ευαισθησία για τη διευκόλυνση των αναγκών του αστυνομικού προσωπικού, καθόσον παρέχει σ’ αυτό την ευχέρεια να επιλέξει μεταξύ της μείωσης ωραρίου εργασίας και της ειδικής άδειας με αποδοχές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους καθιερώνεται μόνο η δυνατότητα για μειωμένο ωράριο εργασίας και όχι η χορήγηση ειδικής άδειας, ενώ στις Ένοπλες Δυνάμεις δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση.

Αν ο δικαιούχος επιλέξει τη χορήγηση της 20ήμερης άδειας με αποδοχές, αυτή μπορεί να είναι και τμηματική.

Η άσκηση του δικαιώματος για μείωση του ωραρίου εργασίας ή χορήγηση της 20ήμερης άδειας, γίνεται από τον ένα γονέα, όταν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, καθόσον αυτό προβλέπεται ρητά από την ανωτέρω διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υπάρξει κοινή τους δήλωση που θα προσδιορίζει ποιος εκ των δύο θα ασκήσει το δικαίωμα, υπό ποια μορφή (μείωση ωραρίου ή 20ήμερη άδεια), για ποιο και για πόσο χρονικό διάστημα.

Αν υπάρχουν περισσότερα πάσχοντα μέλη στην ίδια οικογένεια, η αναπηρία ποσοστού 67% και άνω ενός εκάστου εξ αυτών, συνιστά νόμιμο λόγο αυτοτελούς χορήγησης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας απουσίας, για κάθε πάσχον μέλος της οικογενείας, δεδομένου ότι η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων – διευκολύνσεων από το δικαιούχο είναι αυτοτελής και διακριτή ανά περίπτωση και συνεπώς μπορεί να γίνει σωρευτικά.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΩΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ή ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Προβλέπεται ότι: «Το αστυνομικό προσωπικό που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Η ως άνω άδεια χορηγείται και στους αστυνομικούς των οποίων οι σύζυγοι ή τα τέκνα πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας, ανά περίπτωση πάσχοντος.

Η εν λόγω άδεια χορηγείται από τους αρμόδιους κατά περίπτωση.

Τα νοσήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και με βάση τα οποία χορηγείται η άδεια καθορίζονται τα ακόλουθα:
α. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που προκαλούν μόνιμη αναπηρία (Σύνδρομο DOWN και εν γένει διανοητικές καθυστερήσεις).
β. Γενετικά μεταβολικά νοσήματα, που προκαλούν μόνιμη αναπηρία. (Διαταραχές ανάπτυξης – θρέψης).
γ. Συγγενείς ανωμαλίες που προκαλούν μόνιμη αναπηρία.
δ. Χρόνια νοσήματα τα οποία απαιτούν νοσοκομειακή αντιμετώπιση και ειδική φροντίδα.
(1) Χρόνια αναπνευστικά προβλήματα.
(2) Χρόνια νοσήματα του νευρικού συστήματος (Κατά πλάκας σκλήρυνση – Εγκεφαλική
παράλυση).
(3) Χρόνια ενδοκρινολογικά προβλήματα (Νεανικός διαβήτης που απαιτεί νοσηλεία).
(4) Καρδιοπάθειες.
(5) Χρόνια νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος.
(6) Χρόνιες ψυχικές διαταραχές (Ψυχώσεις, Αυτισμός κ.λπ).
(7) Χρόνια νοσήματα πεπτικού (κοιλιοκάκη, νόσος CRΟΗΝ, χρόνιες ηπατοπάθειες κ.λπ.)
(8) Επίκτητα νοσήματα που προκαλούν μόνιμη αναπηρία.
(9) Ατυχήματα που εγκαταλείπουν μόνιμη αναπηρία.
(10) Νοσήματα ή ατυχήματα που προκαλούν πρόσκαιρη αναπηρία και μέχρι την πλήρη αποκατάστασή της.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Πηγή:  www.dikaiologitika.gr

astunomikoi_44-1

About the Author:

Comments are closed.